Ognisko Baletowe Kołobrzeg

Regulamin

Wrzesień 5, 2012

Ognisko Baletowe jest zorganizowane w celu podnoszenia kultury, wiedzy i umiejętności nielicznych. Stworzenie ogniska jest prywatną inicjatywą, która ma być alternatywą do szeroko rozumianej kultury masowej, co za tym idzie nie jest skierowane do szerokiego kręgu dzieci i rodziców.

§ 1

1. O zakwalifikowaniu dziecka do Ogniska Baletowego decyduje właściciel ogniska po rekomendacji instruktora tańca.

2. Pierwszeństwo przy zapisach zawsze mają dzieci predysponowane do baletu (odpowiednia postawa, poczucie rytmu, dobry słuch muzyczny itp.)

3. Do Ogniska przyjmowane są dzieci po ukończeniu 5-go roku życia. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, po przejściu kwalifikacji mogą być przyjęte dzieci młodsze (od 4-go roku).

§ 2

1. O skreśleniu z listy ogniska decyduje wyłącznie właściciel Ogniska Baletowego.

2. Skreślenie z listy ogniska może nastąpić po: nieterminowym wpłacaniu opłat za zajęcia w ognisku, braku postępów w ćwiczeniach, opuszczaniu zajęć, złym zachowaniu na zajęciach lub w innych przypadkach na wniosek rodzica, instruktora lub właściciela Ogniska Baletowego.

§ 3

1. Koszt udziału dziecka w Ognisku Baletowym pokrywa udział w średnio 8 godzinach zajęć w miesiącu i dotyczy każdego rozpoczętego miesiąca zajęć.

2. Ognisko działa przez 10 miesięcy z wyjątkiem lipca i sierpnia. W miesiącach wakacyjnych organizowane są wyłącznie warsztaty taneczne dla grup wcześniej zorganizowanych. Koszt takich warsztatów jest zawsze kalkulowany indywidualnie.

2. Godziny opuszczone należy odrobić w następnych miesiącach w uzgodnionym z instruktorem terminie.

3. Nieobecność dziecka na planowanych zajęciach nie zwalnia od odpłatności za opuszczone zajęcia.

§ 4

1. Opłata miesięczna w roku szkolnym 2012/2013 została ustalona na 240zł/miesiąc (z VAT-em),

-wpłata na konto: 26 1240 6508 1111 0000 5410 5658

2. Na powyższą kwotę co miesiąc wystawiana jest faktura VAT.

3. Nie odebranie faktury nie zwalnia z opłat za dany miesiąc.

4. Opłaty za udział dziecka w zajęciach należy dokonywać "z góry", do 7 dnia danego miesiąca (liczy się data zaksięgowania pieniędzy na koncie).

5. W przypadku skreślenia dziecka z listy ogniska nie zwalnia to z obowiązku zapłaty należności wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 5

1. Dzieci powinny być przyprowadzana do ogniska na 5 minut przed planowanymi zajęciami. Instruktor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka przyprowadzonego przed planowanymi zajęciami.

2. Rodzice nie mogą przebywać w Ognisku w trakcie zajęć.

2. Po zakończeniu zajęć należy odebrać dziecko nie później niż 5 minut po planowanym zakończeniu. Ognisko Baletowe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po planowanych zajęciach.

§ 6

Rozwiązanie przez rodzica umowy w trakcie trwającego roku szkolnego może mieć wyłącznie formę pisemną na koniec miesiąca - (nie można zerwać umowy w trakcie miesiąca). Brak takiego pisma upoważnia właściciela Ogniska Baletowego do dochodzenia należności za zajęcia wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 7

Rodzice po zapisaniu dziecka do Ogniska Baletowego zobowiązują się do zakupu swojemu dziecku podstawowego stroju do ćwiczeń wg zaleceń instruktora. Ognisko zapewnia każdemu dziecku stroje na ponadplanowe występy publiczne.

§ 8

Rodzice przed zapisaniem dziecka do Ogniska Baletowego zapoznają się z regulaminem ogniska, podpisują skróconą umowę-regulamin i zobowiązują się do przestrzegania zasad panujących w ognisku.